1. Właścicielem serwisu znajdującego się pod domeną kubkionline.pl jest Firma Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld.
 2. Klientami serwisu kubkionline.pl są przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług serwisu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
 3. Firma Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych produktów na stronie internetowej (w kategorii portfolio). W przypadku, braku zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.
 4. Ceny podane w Ofercie Cenowej są cenami netto, do wszystkich cen doliczany jest VAT w wysokości 23 %.
 5. Zamówienie nabiera ważności z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %. Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego  i inne. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania nadruku lub graweru na  zamówionych materiałach.
 7. Zlecenia realizowane są w terminie 15 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wizualizacji i wpłaceniu 80%-owej zaliczki. Istnieje możliwość realizacji zamówienia w szybszym terminie w miarę możliwości produkcyjnych. Firma Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od Firmy Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld (awaria maszyn, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).
 8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld odpowiada za ewentualne szkody jedynie do wartości materiału. Firma Handlowa Nejfeld Sebastian Nejfeld nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.
 9. Dostawa odbywa się na koszt zleceniodawcy.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym odebranego towaru w ciągu 3 dni od dnia odbioru.
 11. W przypadku nadruków mogą nastąpić zmiany odcienia kolorów do 15%, co nie może być powodem reklamacji.
 12. W przypadku jakichkolwiek reklamacji Zamawiający powinien zgłosić to pisemnie w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru.